Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Adres:
ul. Kiszkowska 8
62-200 Gniezno
Tel. (061) 426-46-04
Fax. (061) 426-46-04

Adres e-mail: gniezno.piw@wetgiw.gov.pl

Kadra kierownicza:
 • - Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Magdalena Całka - Zobel
 • - Zastępca - Ryszard Węglewski

 • Prawna podstawa działania:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii powołany został z dniem 1 stycznia 1999r. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badani zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 99.66.752 z późniejszymi zmianami).

  W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wchodzą:
 • - zespoły do spraw
 • - zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • - higieny środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia,
 • - higieny środków żywienia zwierząt,
 • - księgowości i administracji,
 • - stanowisko pracy do spraw higieny materiału biologicznego
 • - sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Zakres działania:
  Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii należy zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:
 • - badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt, przeznaczonego do spożycia przez ludzi<
 • - sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej
 • - sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
 • - sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środowisk spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
 • - sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • - sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
 • - kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
 • - sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • - sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania

 • Współpraca:
  Inspekcja Weterynaryjna przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Inspekcją Sanitarną i samorządem terytorialnym.

  Godziny i dni urzędowania:
  7:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.

  Sprawy związane ze zwierzętami hodowlanymi

  Wniosek o ustalenie miejsca składowania / kwarantanny obowiązuje przy przywozie produktów i zwierząt z państw trzecich.

  Zgłoszenie działalności nadzorowanej

  I. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2004r. Nr 69 poz. 625 z póź. zm. ) reguluje wymagania przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności, której przedmiotem są zwierzęta, niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego lub uboczne produkty zwierzęce, a także wymagania przy przywozie, wywozie i handlu zwierzętami. Mówi o nadzorowaniu działalności gospodarczej polegającej na:
 • przewozie zwierząt - zarobkowym lub wykonywanym w związku z inną działalnością gospodarczą ,
 • organizowaniu targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
 • handlu zwierzętami (z wyjątkiem prowadzonego w ramach działalności rolniczej),
 • prowadzeniu stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt i ich gromadzeniu,
 • wytwarzaniu, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, prowadzeniu obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego,
 • prowadzeniu zakładu drobiu, chowu lub hodowli zwierząt, akwakultury oraz rozrodu ryb,
 • prowadzeniu schronisk dla zwierząt,
 • chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak gospodarskie,
 • hodowli zwierząt w ogrodach zoologicznych, szkołach wyższych, placówkach naukowych PAN lub jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • hodowli zwierząt laboratoryjnych,
 • utrzymywaniu zwierząt gospodarskich.

 • Podjęcie wymienionych działalności jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla każdego jej rodzaju. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje w tej sprawie decyzję, nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi prowadzącemu tę działalność, a niekiedy - nawet obiektom budowlanym lub miejscom, w których ma się ona odbywać. Gdy wiązać się będzie z utrzymywaniem bydła, owiec i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu, powiatowy lekarz weterynarii urzędowo uznaje je za od gruźlicy, brucelozy czy białaczki.

  Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną, złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

  Wniosek zawiera :
 • 1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
 • 2. określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, które wnioskodawca zamierza prowadzić;
 • 3. określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, oraz planowanego czasu jej prowadzenia. Powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu kontroli wydaje decyzję.
 • ROZDZIAŁ 3 - ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczy ,,wymagań" weterynaryjnych dla przywozu zwierząt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów zwierzęcych.
 • ROZDZIAŁ 4 - Wymagania weterynaryjne dla handlu zwierzętami, niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego i ubocznymi produktami zwierzęcymi.
 • ROZDZIAŁ 5 - Wymagania weterynaryjne dla niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów zwierzęcych umieszczanych na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • ROZDZIAŁ 6 - Wymagania weterynaryjne dla przemieszczania koniowatych.
 • ROZDZIAŁ 7 - Wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku zwierząt akwakultury i produktów akwakultury.

 • II. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2004r. Nr 33 poz. 287 z póź. zm. ). Ustawa ta określa:

 • 1. zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej ,,Inspekcją";
 • 2. zasady współpracy organów Inspekcji z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego lub organami, którym takie kompetencje zostały przekazane ( właściwą władzę ) , oraz Komisją Europejską w zakresie realizacji zadań Inspekcji;
 • 3. zasady wystawiania świadectw zdrowia, w tym określone w przepisach zawartych w aktach prawnych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu ( Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145 ).

 • III. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu ( Dz. U. z 2004r. Nr 16 poz. 145 ) - określa zasady przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu zwierzętami i produktami wymienionymi w przepisach wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy,
 • handel - oznacza swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

 • IV. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 127 ):
  Określa wymagania weterynaryjne:

 • 1. dla produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek;
 • 2. przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • 3. obowiązujące przy przywozie produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Produkcja - co najmniej jedna z następujących czynności: pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie przechowywanie i transport.

  Produkty pochodzenia zwierzęcego - produkty pochodzenia zwierzęcego określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku I w ust..8.1.

  Wprowadzanie na rynek - wprowadzanie na rynek w rozumieniu art.3 ust.8 rozporządzenia 178/2002

  V. Ustawa z dnia 22 lipca 2006r.o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz. U. z 2005r. Nr 100 poz. 837 ).

  Określa zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt, zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych podmiotów w ramach utworzonego Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, w tym sposób sprawowania nadzoru przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz sposób sprawowania kontroli przez Agencję nad identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.

  Wytwarzanie środków żywienia zwierząt i wprowadzanie ich do obrotu oraz wytwarzanie środków żywienia zwierząt nieprzeznaczonych do obrotu.

  Zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2006r. o paszach
  (Dz.U. 2006r. Nr 144 poz. 1045 ).

    Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510336

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno