Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od 15.09.2016r. pracownicy Inspektoratu będą sprawdzać, czy na budowach umieszczone są tablice informacyjne.


Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoAdres:

ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-200 Gniezno

Telefon i fax: 061-4240785

Adres e-mail: pinb@powiat-gniezno.pl

Godziny i dni urzędowania:
 • Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
Struktura organizacyjna:
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – pokój nr. 8, tel. 061- 4284108
 • Wydział Finansów – pokój nr.1, tel. 061- 4255851
 • Wydział Orzecznictwa–Administracyjnego – pokój nr.6,tel.061-4255850
 • Wydział administracyjno - organizacyjny - pokój nr.7, tel. 061- 4240785,
 • Wydział Inspekcji i Kontroli – pokój nr.10, tel. 061- 4240742.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Czym zajmują się wydziały:

Wydział Finansów:
 • obsługa finansowa – księgowa, płacowa Inspektoratu,
 • opracowanie budżetu Inspektoratu, oraz dokumentów i sprawozdań związanych z jego wykonaniem,
 • prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników,
 • opracowanie w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem i kierownikami komórek organizacyjnych zakresów czynności i obowiązków wszystkich pracowników Inspektoratu,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Inspektoracie dotyczących spraw organizacyjnych i finansowych,
 • koordynowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie ekonomi, planowania gospodarczego, sprawozdawczości, analiz oraz organizacji pracy,
Wydział Orzecznictwa – Administracyjnego:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem decyzji postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – w zakresie właściwości Powiatowego Inspektoratu,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • występowanie przed Sądami Powszechnymi,
 • bezzwłoczne przesyłanie organom administracji architektoniczno – budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • obsługa prawna Inspektoratu,
 • współdziałanie ze stanowiskiem inspekcji i kontroli w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.
Wydział Organizacyjno – Prawny:
 • obsługa kancelaryjno – biurowa Inspektoratu,
 • opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych Powiatowego Inspektora,
 • opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Inspektoratu oraz ich aktualizowanie,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków, aktów wewnętrznych Powiatowego Inspektora, oraz wydanych legitymacji, upoważnień i pełnomocnictw,
 • prowadzenie ewidencji interpolacji i wniosków, radnych powiatowych i gminnych oraz opracowanie informacji o sposobie ich realizacji,
 • koordynowanie spraw w zakresie stosowania i przestrzegania postanowień instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • prowadzenie spraw gospodarczych,
 • obsługa sekretariatu wraz zapewnieniem właściwego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie zbioru dokumentów związanych z eksploatacją i użytkowaniem pomieszczeń Inspektoratu,
Wydział Inspekcji i Kontroli:
 • Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej a w szczególności:
  • kontroli wykonywania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, obowiązku utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym, użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu, środowiska lub bezpieczeństwa mienia (zgodnie z przepisami ustawy),
  • kontroli robót budowlanych i zgodności wykonywania z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanych i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych,
  • sprawdzanie stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
  • sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budów.

Załączniki:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że wyżej wymienione załączniki mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, nie mają natomiast charakteru dokumentów obowiązujących.

Komunikat dot. sposobu wykonywania ogrodzeń
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510393

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno