Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie


Adres: ul. Św. Wawrzyńca 18 62 – 200 Gniezno
Telefon: 61 426-22-42, 61 426-22-43
Fax 61 426-27-77
Adres e-mail: psse.gniezno@pis.gov.pl
Adres www:www.psse-gniezno.pl

Godziny i dni urzędowania: Poniedziałek – Piątek 7:25 – 15:00

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gnieźnie działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie, wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej w powiecie, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powiatowa Stacja wykonuje badania laboratoryjne w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby nadzoru sanitarnego sprawowanego przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa wielkopolskiego. Laboratorium Bakteriologiczne posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji z numerem AB1222.

Powiatowa Stacja działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
 4. statutu Powiatowej Stacji zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia;

Kierownictwo Powiatowej Stacji

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, przy pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie i Dyrektor Powiatowej Stacji – mgr Danuta Winiarska
 • Główny Księgowy – Iwona Krysztofiak

Zadania Powiatowej Stacji

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami:
   a)higieny środowiska, b)higieny pracy w zakładach pracy, c)higieny procesów nauczania i wychowania, d)higieny wypoczynku i rekreacji, e)zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami, f)higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 2. wykonywanie czynności kontrolnych;
 3. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
 5. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 6. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 7. opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 8. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 10. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 11. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 12. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 13. prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
 14. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
 15. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Struktura organizacyjna:
 1. Oddział Nadzoru:
  1. Sekcja Epidemiologii
  2. Sekcja Higieny Komunalnej
  3. Sekcja Higieny Pracy
  4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  5. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
  6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 2. Laboratorium Bakteriologiczne
 3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
 4. Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Statystyki
 5. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 6. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
 7. Stanowisko pracy Radcy Prawnego
 8. Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń
 9. Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Dyrektor Powiatowej Stacji, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego wyznaczone przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 11.00 – 12.00 i w czwartki w godzinach 15.00 – 16.00 .

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510374

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno