Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego, realizując swoje statutowe cele przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. W roku 2008 po raz pierwszy formalności związane z przekazaniem 1% na organizacje pożytku publicznego ograniczą się do minimum!

Każdy podatnik, rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2007 może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Niezwykle istotne jest to, że podatnik nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności tak jak to było dotychczas (konieczność obliczenia i przekazania określonej kwoty). Przekazaniem 1% podatku dochodowego zajmie się urząd skarbowy. Podatnik ogranicza się jedynie do wskazania w zeznaniu podatkowym nazwy organizacji pożytku publicznego oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację z zamieszczonych w Obwieszczeniu ogłoszonym przez Ministra Pracy i polityki Społecznej (opublikowanym w Monitorze Polskim nr 99, poz. 1078). Podatnik w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" może wskazać np. jeden z konkretnych celów, na które chce danej organizacji pożytku publicznego przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze dobro i rozwój społeczności lokalnej powiatu gnieźnieńskiego warto "swoje"1% przekazać organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu.

Liczy się każda złotówka. Jeśli choć tylko 40 tysięcy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego przekaże po 1 PLN, do organizacji pożytku publicznego trafi 40 tys. PLN!

Kolejny raz od Ciebie wiele zależy.
1% na organizacje pożytku publicznego
w Twoim powiecie!


Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego.


Lp.Nazwa organizacjiNr w KRSRodzaj działalności
1. CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ 0000195886
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
 • 2. FUNDACJA PATRIA 0000184999
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • 3. GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA 0000075432
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • 4. STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE "PROMYK" ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 0000055368
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • 5. STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN 0000055717
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • 6. STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "NA RATUNEK" 0000146954
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • 7. STOWARZYSZENIE RODZIN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" 0000079501
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • 8. STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 0000226369 działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9. STOWARZYSZENIE "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA" 0000076639
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sport
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • 10. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Wielkopolskiej 0000266321
 • zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzi działalność wychowawczą i oświatową wśród dzieci i młodzieży, prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo-wychowawczą, posługując się harcerskimi formami pracy,
 • wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży,
 • upowszechnia ideę wolontariatu oraz organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
 • podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 • prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizację dzieci nieprzystosowanych społecznie,
 • prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych,
 • prowadzi kształcenie kadry instruktorskiej,
 • tworzy ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, naukowo-badawcze i kulturalne,
 • upowszechnia zasady wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzi działania wspomagające rozwój demokracji,
 • przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • prowadzi działalność międzynarodową, w tym działalność na rzecz integracji europejskiej,
 • stwarza warunki do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 • upowszechnia i umacnia w społeczeństwie przywiązanie do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnia wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawia się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtuje potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą, organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego,
 • organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • inicjuje i realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom,
 • działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
 • troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne,
 • działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
 • dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
 • przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
 • organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
 • prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.


 • 2008-02-28
    Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Niedziela 19-08-2018 r.    Licznik Odwiedzin22241631

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno